0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Obchodné podmienky

 1. Bachova kvetová terapia

  Oboznámenim sa s týmito obchodnými podmienkami Kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všetky informácie o produktoch Bachovej kvetovej terapie v ponuke v internetovom obchode www.bach-therapy.com a zároveň si je vedomý, že tieto produkty v žiadnom prípade nenahradzujú lekárske ošetrenie. Všetky poskytnuté rady prostredníctvom stránky www.bach-therapy.com sú považované za konzultáciu k zdravému životnému štýlu.

 2. Všeobecné ustanovenie

  Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bach-therapy.com a zároveň predávajúcim je:

  Silent Beauty – Bach flower therapy
  Lucia Bednarcikova
  367 Beersbridge road
  Belfast BT55EF

  E-mail address: info@bach-therapy.com
  Unique Taxpayer Reference (UTR): 26764 40254

  Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa definujú všetky práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce s Luciou Bednarcikovou, 367 Beersbridge Road, BT5 5EF Belfast, UTR: 26764 40254 a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru a služby ponúkaného Predávajúcim na internetových stránkach www.bach-therapy.com podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Kupujúci), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru a služieb.

  Nákup tovaru a služieb prostredníctvom www.bach-therapy.com - internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

  Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo sluzieb ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.bach-therapy.com (ďalej len "tovar", alebo “služba”) uzavretá spôsobom podľa bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 3. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

  Kupujúci si objednáva Tovar alebo službu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.bach-therapy.com objednať akýkoľvek Tovar alebo službu, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Objednať/kúpiť.

  Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a službu uskutočniť a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
  Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom. Pri potvrdzovaní objednávky predávajúci overí s kupujúcim obsah objednávky a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za Tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia a termín a spôsob doručenia služby.

  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo poskutnutie sluzby. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný Tovar alebo službu, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.

  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 4. Storno objednávky

  1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodin pred zrealizovanim služby alebo dohodnúť náhradný termín poskytnutia služby. V opačnom prípade mu nebude vrátena zaplatená suma ani poskytnutý náhradny terín.

  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

   1. objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
   2. tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní alebo dohodnutie náhradne poskytnutie služby alebo tovaru.
 5. Platobné podmienky

  Kupujúci je povinný za Tovar alebo službu, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar alebo službu je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.bach-therapy.com v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
  Cena platí pre samotný produkt a samotnú službu a neobsahuje žiadne iné služby ako doprava, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru alebo služby. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
  Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar alebo službu vopred.

  Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

  1. Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:
   • Royal Mail
  2. Platba podľa vybraného spôsobu platby. Cenu za platbu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby uvedeného v objednávke, ktorým je:
   • Prevodom alebo vkladom na účet
   • PayPal

  Faktúra na kúpnu cenu tovaru alebo služby vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v bode 6. Dodacie podmienky Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami alebo dohodne s kupujucim nahradne dorucenie tovaru alebo poskytnutie služby.

 6. Dodacie podmienky

  Tovar na internetovom obchode www.bach-therapy.com predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru a služieb, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termíne vzhľadom na povahu objednaného tovaru, vybraného spôsobu doručenia Kupujúcim a prevádzkových možností Predávajúceho. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom . V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcii alebo určiť náhradný termín dodania. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady prostredníctvom vkladu na bankový účet na základe proforma faktúry, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky je aj navod na užívanie.

  Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a lepiaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko každý tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok zo strany subdodávateľa. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške bez sankcie.

  Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

  1. Cena za dopravu v rámci Slovenskej a Českej republiky

   Royal mail economy € 3,20

 7. Záruka a servis

  Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu spotreby uvedenú na obale. Ak nie je na internetovej stránke Predávajúceho www.bach-therapy.com alebo na obale tovaru uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

  Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

  K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.

  Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 8. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom e-mailu na info@bach-therapy.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 9. Záverečné ustanovenia

  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.
  Každý kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne sa oboznámiť so všetkými jeho ustanoveniami čo potvrdí vyznačením pri vyplnovaní objednávkového formulára.

  Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka vo Velkej Britanií.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.9.2018